Noutati - Zoo Tirgu-Mures

Concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante


Data: 11 January 2022

Sursa: Zoo Târgu Mureș

ADMINISTRAȚIA GRĂDINII ZOOLOGICE TÂRGU MUREȘ ȘI A PLATOULUI CORNEȘTI

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante

- 1 post de ȘEF SERVICIU – SERVICIUL FINANCIAR -CONTABIL RESURSE UMANE ȘI LOGISTICĂ

Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență profil economic
- vechime în specialitate: minim 10 ani

- 1 post de inspector de specialitate la SERVICIUL FINANCIAR -CONTABIL RESURSE UMANE ȘI LOGISTICĂ

Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență profil economic
- vechime în specialitate: minim 3 ani

- 1 post de consilier/inspector de specialitate achizitii publice la COMPARTIMENTUL INVESTIȚII ACHIZITII PUBLICE

Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență profil economic, juridic
- curs expert achizitii publice
- vechime în specialitate: minim 1 an

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Administratia Grădinii Zoologice Târgu Mureș și a Platoului Cornești şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza la sediul Administratiei Grădinii Zoologice Târgu Mureș și a Platoului Cornești, str. Verii, nr.57 va consta din:

- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 27 ianuarie 2022 - ora 12.00 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 31 ianuarie 2022 - ora 12.00 - selecția dosarelor
- 01 februarie 2022 - ora 12.00 - contestații privind selecția dosarelor
- 02 februarie 2022 - ora 12.00 - soluționarea contestațiilor
- 02 februarie 2022 - ora 12.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 03 februarie 2022 - ora 10.00 - proba scrisă
- 04 februarie 2022 - ora 10.00 - rezultatul probei scrise
- 07 februarie 2022 - ora 10.00 - contestații privind proba scrisă
- 08 februarie 2022 - ora 10.00 - soluționarea contestațiilor
- 08 februarie 2022 - ora 10.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 09 februarie 2022 - ora 10.00 - interviu
- 10 februarie 2022 - ora 10.00 - rezultatul interviului
- 11 februarie 2022 - ora 10.00 - contestații privind interviul
- 14 februarie 2022 - ora 10.00 - soluționarea contestațiilor
- 14 februarie 2022 - ora 10.00 - comunicarea rezultatelor la contestații
- 14 februarie 2022 - ora 10.00 - rezultatul final

Concursul se va organiza la sediul Administratiei Grădinii Zoologice Târgu Mureș și a Platoului Cornești, str. Verii, nr.57, nr. telefon 0265 236 408.

Director,
Szantho Janos Csaba

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcțiilor contractuale din cadrul ADMINISTRATIEI GRADINII ZOOLOGICE TARGU MUREȘ ȘI A PLATOULUI CORNEȘTI SERVICIUL FINANCIAR -CONTABIL RESURSE UMANE ȘI LOGISTICĂ – șef serviciu 1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 4. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 6. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare; 9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 12. Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare 13. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. SERVICIUL FINANCIAR -CONTABIL RESURSE UMANE ȘI LOGISTICĂ – inspector de specialitate 1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 4. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 6. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 7. Legea nr.53/2003 – republicată, privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 8. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare; 9. Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. COMPARTIMENTUL INVESTIȚII ACHIZITII PUBLICE – consilier/inspector de specialitate achizitii publice 1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 4. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 6. Legea nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 7. HGR nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 9. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 10. H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice Director, Szantho Janos Csaba

TABEL NOMINAL

CUPRINZÂND DOSARELE ADMISE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT LA ADMINISTRAȚIA GRĂDINII ZOOLOGICE ȘI A PLATOULUI CORNEȘTI

Afișat azi, 31.01.2022, ora 12.00, la sediul Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești, Târgu Mureș, str. Verii nr. 57.

44/18.01.2022 - ADMIS

33/14.01.2022 - ADMIS

53/20.01.2022 - ADMIS

54/20.01.2022 - ADMIS

64/26.01.2022 - ADMIS

69/27.01.2022 - ADMIS

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 03 februarie 2022, ora 10.00 la sediul Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești, Târgu Mureș, str. Verii nr. 57.

Candidații nemulțumiți cu privire la rezultatul selecției dosarelor pot depune contestație la Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești în max.1 zi lucrătoare de la data și ora afișării rezultatelor selecției dosarelor.

"Datele cu caracter personal au fost eliminate din cuprinsul prezentului document. Conținutul acestui document, inclusiv datele de identificare ale semnatarilor este păstrat la Serviciul salarizare și resurse umane

Alte stiri
Rezultat final concurs - 16 June 2022
Rezultatul interviu - 14 June 2022
Rezultatul probei scrise - 08 June 2022
Rezultatul selecției dosarelor - 02 June 2022
Concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante - 13 May 2022
Lista funcțiilor din cadrul Serviciului Administratia Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti T - 30 March 2022
Fiecare animal este special - 24 April 2017
Ziua Ursului - 01 February 2017
ÎNTÂLNIRI SPECTACULOASE CU ANIMALELE - 05 July 2016
Noapte de vis la Zoo - 27 May 2016
| Noutăți |