Noutati - Zoo Tirgu-Mures

Model contract


Data: 28 February 2023

Sursa: Zoo

Contract de servicii de pază
nr.______________data_______________
1. Părţi contractante
ADMINISTRAȚIA GRĂDINII ZOOLOGICE ȘI A PLATOULUI CORNEȘTI,cu sediul în localitatea Târgu Mureș str. Verii nr. 57, jud. Mureș, cod fiscal 45202174 reprezentată de Szánthó János Csaba, având funcția de Director, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
................. cu sediul in ....................., ..................., telefon/fax -...................., cod fiscal ................, numar de inregistrare Registrul Comertului sub nr. de inmatriculare ...................., avand cont nr. ................................. ........................ ..............................., deschis la ................... .........................., reprezentat prin ................ avand functia de ....................., in calitate de prestator, pe de alta parte,
Au convenit încheierea prezentului contract de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:
2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract– reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului- preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. forţa majoră- un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f. zi- zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obligă să presteze: Servicii de pază pentru obiectivul Administratia Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti Targu Mures, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Serviciile de paza se vor presta în conformitate cu prevederile Legii 333 / 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, in raport cu numarul de ore prestate.
5. Preţul contractului
5.1 Valoarea contractului este de ................ lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ................... lei.
5.2. Pretul unitar in lei fara TVA, convenit pentru indeplinirea contractului, platibil achizitorului este cel inclus in propunerea financiara conform Centralizatorului de preturi, anexa la Formularul de de oferta:
Nr.
crt
Serviciile prestate
UM si cantitatea
Preţul unitar
Lei (fara TVA)
Preţul total / 12 luni
Lei (fara TVA)
1
1 Post de paza permanent 24h/24h
….. lei / ora
2
1 Post de paza permanent 24h/24h
… lei /ora
TOTAL
……………..
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract: 9 luni, începând de la data semnării contractului de către ambele părți și până la executarea tuturor obligațiilor prevăzute în contract.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
c) garanția de bună execuție, dacă este cazul;
d) contractele cu subcontractanții, daca este cazul;
e) acordul de asociere, dacă este cazul;
f) alte documente.
8. Obligaţiile prestatorului
A. Servicii de pază
8.1. Serviciile vor fi prestate în conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Hotărârea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003.
În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:
a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite;
b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora;
c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;
d) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să prindă şi să prezinte poliţiei pe făptuitor, să oprească şi să predea poliţiei bunurile ori valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală;
e) să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;
g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;
h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;
i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliţie;
j) să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii;
k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
l) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută;
m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;
n) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta;
o) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu;
p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază;
q) să respecte consemnul general şi particular al postului.
8.2. Prestatorul se obligă ca agenții de pază angajați: să fie apți medical și să îndeplinească toate condițiile legale pentru exercitarea funcției, să aibă condiție fizică bună și să nu aibă antecedente penale;
8.3. Prestatorul se obligă ca agenții săi de pază cu care va presta serviciile să constituie obiectul acestui contract să îndeplinească cerințele de dotare prevăzute la art. 40-44 din Legea nr. 333/2003, adaptate contractului;
8.4. Prestatorul se obligă să respecte prevederile legale a normelor de protecția muncii, PSI și protecția mediului. Vă depune o declarație în acest sens.
8.5. Prestatorul se obligă să intervină în cazuri de necesitate, cu echipe specializate, în cel mai scurt tirnp și să informeze, dacă este cazul, organele competente (poliție, ambulanța, pompieri, etc, după caz);
8.6. Prestatorul se obligă să asigure controlul posturilor de pază în rnod planificat și inopinat, cu persoana nominalizată în acest sens. Va nominaliza în cadrul ofertei tehnice persoana desernnată din cadrul societății să realizeze controalele și să țina legătura cu autoritatea contractantă.
8.7. Prestatorul trebuie să se asigure că personalul de pază este prezent la obiectiv, își exercită în mod activ obligația de pază și supraveghere, controalele efectuându-se atât ziua cât și pe timpul nopții, asupra modului în care personalul propriu își execută serviciul și va lua măsuri imediate de remediere a neajunsurilor constatate;
8.8. Prestatorul va garanta că nici un agent de pază nu va părăsi postul pe toată perioada turei sale;
8.9. Prestatorul se obligă să permită controlul reprezentanților desemnați ai beneficiarului asupra rnodului în care își desfășoară activitatea de pază.
8.10. Prestatorul trebuie să asigure paza obiectivelor conform planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor primite in pază, conform proceselor verbale de predare-primire și să asigure integritatea acestora cu respectarea consemnelor generale și particulare.
9. Obligaţiile achizitorului
9.1 Să plătească prestatorului în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului, suma datorată drept contravaloarea serviciului prestat, acesta din urmă având obligația de a emite factura lunar.
9.2. Să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului.
9.3. Să delimiteze clar prestatorului perimetrul aflat în supraveghere.
9.4. Să înmâneze prestatorului lista persoanelor cu drept de control din partea achizitorului asupra activității de pază și protecție a obiectivelor;
9.5. Să colaboreze activ cu prestatorul și cu angajații săi pentru asigurarea eficienței activității acesteia în realizarea obligațiilor contractuale.
9.6. Să asigure cadrul legal și să respecte termenii contractuali referitori la condițiile concrete de desfășurare a activității agenților de pază.
9.7. Să răspundă pentru faptele angajaților săi, dacă acestea sunt de natură să împiedice sau sa influențeze negativ îndeplinirii atribuțiilor contractuale ale agenților de pază.
9.8. Să anunțe în scris prestatorul, despre orice nereguli în legătură cu modul de derulare a contractului de servicii sau în legătură cu deficiențele manifestate în exercitarea atribuțiilor profesionale și comportamentul agenților de pază.
9.9. Să anunțe în timp util prestatorul asupra oricăror acțiuni sau activități ale achizitorului, sau organizate de terți în perimetrul obiectivelor spre a fi asigurat cu măsuri de pază, protecție și prevenire, de către prestatorul de servicii.
9.10. Achizitorul are dreptul de a controla oricând activitatea prestatorului la toate obiectivele păzite conform contractului.
10. Modalităţi de plată
10.1 Plata se va efectua lunar.
10.2 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator pe baza de factură emisă de prestator, în termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturi.
10.3Dacă achizitorul nu onorează plata facturilor în termenul prevăzut în clauza 10.1 şi fără a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 11.2 prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce beneficiarul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
11. Penalităţi, daune, interese
11.1În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu 0,01 % pe zi de întârziere din valoarea contractului.
11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevazut la pct. 11.1, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01 % pe zi de întârziere din plata neefectuată.
Clauze specifice
12. Incetarea contractului :
12.1 Contractul inceteaza in urmatoarele situatii :
a) La expirarea duratei contractului;
b) Prin acordul partilor;
c) în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a Prestatorului;
d) în caz de forță majoră.
13. Rezilierea contractului :
13.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a notifica celeilalte părţi în termen de 30 de zile rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
13.2. În cazul denunțării unilaterale a contractului, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.
13.3. Beneficiarul poate rezilia contractul cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 5 zile Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar fără a se limita la acestea:
a) Prestatorul nu prestează contractul în conformitate cu obligațiile asumate;
b) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către beneficiar sau de către reprezentantul său autorizat;
c) Prestarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute la art. 9 , în caietul de sarcini si oferta prestatorului;
d) Prestatorul subcontractează serviciile sau atribuie contractul sau părți ale contractului și/sau permite subcontractanților, alții decât cei menționați în prezentul contract, să presteze serviciile, fără a avea acordul scris al beneficiarului;
e) Prestatorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul- sindic;
f) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
g) Împotriva Prestatorului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;
h) Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract;
i) Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice prestarea contractului;
j) Prestatorul nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele asumate;
k) Prestatorul dă sau se oferă să dea ( direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:
- a acționa sau a inceta să acționeze în legătură cu contractul;
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul, sau dacă oricare din membrii personalului Prestatorului, agenți sau subcontractanți dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf;
l) Prestatorul nu începe prestarea serviciilor la termenul stipulat în contract, după primirea notificării scrise din partea autorității contractante; contractul devine nul de drept în teremn de 5 zile de la primirea notificării scrise din partea beneficiarului;
m) Prestatorul neglijează în mod flagrant, culpabil și repetat să-și îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de beneficiar;
13.4. Opțiunea beneficiarului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în contract sau alt drept.
13.5. Dacă beneficiarul reziliază Contractul, va fi îndereptățit să recupereze de la Prestator fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.
13.6. Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc:
a) la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public;
b) la imposibilitatea derulării prezentului contract contract, motivat de apariția unor conjucturi economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale;
c) în situația sistării alocării resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea prezentului contract.
13.7. În cazul prevăzut la art.13. pct. 13.2. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
13.8. Prestatorul poate cere rezilierea contractului dacă:
a) beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile care sunt în sarcina sa, prevăzute la art. Obligațiile prestatorului în termenele stabilite în oferta tehnică, partea din contract și prin care aceasta pune pe Prestator în situația de a nu putea presta serviciile;
b) beneficiarul notifică Prestatorul că, din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să contunue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
13.9. Rezilierea contractului pentru motivele menționate la pct. 13.8. se va notifica în scris părții contractante.
13.10. Rezilierea contractului se va notifica în scris părții contractante.
13.11. În cazul rezilierii contractului din vina contractantului/Prestatorului, beneficiarul va stabili daunele pe care trebuie să le suporte acesta și care se vor scădea din obligațiile de plată pe care beneficiarul le are față de acesta la data întreruperii prestării serviciilor.
i. În cazul în care nu pot aplica prevederile pct. precedent, recuperarea daunelor se va face conform prevederilor legale în vigoare la acea dată;
ii. În caul prevăzut la pct. precedent, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
iii. În caz de neexecutare, contractul se consideră desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără nici o altă formalitate prealabilă și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată.
13.12. Beneficiarl are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una din următoarele situații:
a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;
c) Prestatorul solicită modificarea prezentului contract, în cursul perioadei sale de valabilitate astfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art 221 din Legea nr. 98.2016 privind achizițiile publice.
14. Ajustarea preţului contractului
14.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
14.2 Prețul contractului nu se ajustează.
15. Modificarea contractului
15.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
15.2. Orice modificare a prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate se va realiza in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
15.2. Ajustarea pretului este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul acordului-cadru/contractului.
16. Subcontractanţi
16.1 Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între prestator şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la prezentul contract.
Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.
17. Cesiunea
17.1 Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
18. Forţa majoră
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
19.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România.
20. Limba care guvernează contractul
20. Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Comunicări
21.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
21.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
22. Legea aplicabila contractului
22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
22.2 În cazul apariţiei, ulterior semnării contractului, a unor modificări legislative imperative şi obligatorii, contractul va fi modificat de drept, fără intervenţia părţilor.
Partile au înteles sa incheie azi ......................... prezentul contract in doua exemplare originale, cu valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte, fiecare continand ……………… pagini.
Achizitor,  

Alte stiri
Anunți posturi vacante - 22 March 2023
Tematică concurs - 22 March 2023
Rezultatul promovare - 21 March 2023
Rezultat - 15 March 2023
Tabel nominal - 09 March 2023
Formulare - 28 February 2023
Anunț de participare - 28 February 2023
Caiet de sarcini - 28 February 2023
Anunți - 23 February 2023
Calendar concurs - 23 February 2023